حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید
120,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 300

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

2 ماه پیش

120,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
200,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

2 ماه پیش

200,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
150,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 100

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

2 ماه پیش

150,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 55

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 55

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

2 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

2 ماه پیش